NSQ入门记 -- Quick Start

尝鲜步骤

  • 开启拓扑管理服务:
1
$ nsqlookupd
  • 开启nsq核心服务:
1
$ nsqd --lookupd-tcp-address=127.0.0.1:4160
  • 开启nsq web管理服务:
1
$ nsqadmin --lookupd-http-address=127.0.0.1:4161
  • 开启nsq消费者工具之一nsq_to_file:
1
$ nsq_to_file --topic=test --output-dir=/tmp --lookupd-http-address=127.0.0.1:4161
  • 生产一条消息:
1
$ curl -d 'hello world 1' 'http://127.0.0.1:4151/put?topic=test'
  • 在/tmp目录下查看.log文件,发现带有信息hello world 1*

说明

事实上,nsq最核心其实就两个服务: nsqlookupd和nsqd。上述步骤最终的拓扑结构如下: